Lidmaatschap & Organisatie

Gymnastiekvereniging DOS te Dronrijp
Ingeschreven bij de K.v.K. te Leeuwarden, onder nr. 40001451
Opgericht: 1 april 1967
Koninklijk goedgekeurd: 15 mei 1975

Het lidmaatschap van GV DOS geeft o.a. de nader te omschrijven verplichtingen:
De contributie is per maand verschuldigd. Dit dient via een automatische overschrijving per bank of postbank te gebeuren, ten bedrage van de door u verschuldigde maandcontributie. De contributie die u verschuldigd bent, dient vooruit of in de eerste week van de desbetreffende maand betaald te zijn.

Aanmelden

De contributie geldende voor de diverse afdelingen van GV Dos:

Afdeling recreatie
t/m 15 jaar € 13,00
vanaf 16 jaar € 15,00
voor het 2de uur € 6,50
voor ieder extra uur na het 2de uur € 5,50
Afdeling jazz
t/m 15 jaar € 13,00
vanaf 16 jaar € 15,00
voor het 2de uur € 6,50
voor ieder extra uur na het 2de uur € 5,50
Afdeling selectie
t/m 15 jaar € 13,00
vanaf 16 jaar € 15,00
voor het 2de uur € 6,50
voor ieder extra uur na het 2de uur € 5,50

Selectie turnen en selectie springen zijn verschillende disciplines, de contributie wordt per selectie berekend.

Indien er deelgenomen wordt aan wedstrijden is wedstrijdgeld verschuldigd – dit wedstrijdgeld wordt per deelnemer/deelneemsters doorbelast.

Naast de maandelijkse contributie dient het lid eenmalig per jaar de KNGU Bondscontributie af te dragen. Dit bedrag verschilt jaarlijks. Voor 2018 is dit voor leden t/m 15 jaar € 21,40 en voor leden vanaf 16 jaar € 26,20. Dit bedrag zal in maart via incasso of factuur berekend worden. Mocht u geen incasso willen afgeven dan dient u de contributie maandelijks voldoen op onze bankrekening NL 50 ABNA 0911 2625 71.

Beëindiging van het lidmaatschap kan enkel plaatsvinden door het bestuur of de ledenadministratie van de gv DOS hiervan schriftelijk in kennis te stellen en alleen per 1 januari of 1 juli. Stop(t) je/u eerder dan dient tot 1 januari/1 juli contributie te worden betaald.

Ledenadministratie GV DOS
Mw. Ellen Kuipers
e-mail: ellen_kuipers@xs4all.nl

Indien men als lid van GV DOS heeft bedankt, maar zich binnen een half jaar wederom als lid aanmeldt, houdt het bestuur zich het recht voor een inschrijfgeld van € 11,50 in rekening te brengen.

Voorzitter
Ellen Kuipers
Tel. 06-13549440
e-mail: ellen_kuipers@xs4all.nl
Secretariaat
Femmy van Krimpen
e-mail: secretariaat@dosdronrijp.nl
Penningmeester
Tea Terpstra
e-mail: penningmeester@dosdronrijp.nl
Lidmaatschap van onze vereniging kan alleen schriftelijk beëindigd worden per 1 juli of per 1 januari.

Dit kan via de penningmeester of door directe melding bij de ledenadministratie. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk.

Bestuurslid

Vacant

Bestuurslid
Hermien Hoekstra
e.mail: hermien_hoekstra@dosdronrijp.nl
Leiding Gymnastiek en Recreatie (wo)

Leiding Jazz /Adults 20+/Dans (di)

Dames Recreatie (ma)

Leiding Kleutergym (wo)

Leiding Selectie Turnen (ma + za)

Leiding Jongens (vr)

Leiding Selectie Groepsspringen A/B en D/E (vr)

Muriel

Anne-Marije

Kyara

Muriel

Femke en Dries

Marike

Dries